Bezoek de Online Infosessie (19.00 uur) op 28 mei

Beleid kinderprojecten

Introductie
Het inzetten van vrijwilligers op projecten met kinderen, vooral in weeshuisprojecten, ligt gevoelig vanwege potentiële problemen die kunnen ontstaan zowel aan de vraagkant (kinderen en partnerorganisatie) als de aanbodkant (vrijwilligers). SIW biedt daarom geen projecten aan met kinderen, waarbij sprake is van nachtopvang buiten zijn of haar ouders, familie of pleeggezin, waaronder weeshuisprojecten. Wel bieden we projecten aan voor kwetsbare kinderen, waarbij sprake is van dagopvang. SIW heeft voor kwetsbare kinderen in de dagopvang een beleid ontwikkeld om de risico’s op dit gebied (kinderen, vrijwilligers, projecten en SIW zelf) zoveel mogelijk te verminderen.

Uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat!
Het SIW beleid is gebaseerd op de richtlijnen van Better Care Network (BCN). BCN omschrijft de problematiek als volgt:

“Het Better Care Network zet zich in voor betere zorg voor kinderen . Dat betekent dat kinderen zo lang mogelijk bij hun ouders en in hun eigen gemeenschap moeten opgroeien. Hulp moet dus gericht zijn op het ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Het sturen van vrijwilligers naar kinderhuizen is in strijd met de visie op betere zorg van kinderen als vastgelegd in internationale richtlijnen . Omdat de realiteit is dat veel vrijwilligers zonder relevante opleiding voor een korte periode met kwetsbare kinderen gaan werken heeft het Better Care Network Netherlands onderstaande richtlijnen gemaakt. Hiermee hopen we onbedoelde schade aan kinderen te voorkomen en te bevorderen dat uitsluitend die mensen als vrijwilliger bij kwetsbare kinderen worden ingezet, die hun kennis en ervaring kunnen overdragen aan lokale professionals.”

Wat verstaan wij onder kwetsbare kinderen?
Better Care Network omschrijft de categorieën wat zij onder kwetsbare kinderen verstaan, namelijk:

  • kinderen die leven in extreme armoede
  • straatkinderen – kinderen in aanraking met politie en justitie
  • kinderen als slachtoffer van mensenhandelaren
  • kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking
  • kwetsbaarheid als gevolg van hiv/aids
  • kinderen in noodsituaties
  • kinderen van arbeidsmigranten / vluchtelingen
  • kinderen in bedreigende gezinssituaties
  • kindsoldaten
  • kinderen met leer- en gedragsproblemen

Niet alle kinderenprojecten worden als ‘kwetsbaar’ gezien door SIW (en BCN). Een voorbeeld zijn onderwijsprojecten. Hiervoor gelden de onderstaande door SIW opgestelde richtlijnen niet. Wel moet voor alle kinderprojecten een VOG beschikbaar gesteld worden door de vrijwilliger.

De onderstaande SIW richtlijnen zijn gestructureerd volgens de BCN richtlijnen. Het zijn richtlijnen die gevolgd dienen te worden. Bij uitzondering kan, op voorstel van de regiospecialist/mentor, en op basis van gedegen motivatie en in overleg met de coördinator c.q. bestuurder UI, van de voorwaarden worden afgeweken. De richtlijnen van BCN zelf zijn als bijlage aan dit document toegevoegd.

SIW richtlijnen

Wees bewust van het belang van hechting van kinderen
SIW zet alleen vrijwilligers in op kwetsbare kinderprojecten indien de projectduur minimaal 2 maanden, en liefst meer, bedraagt. De vrijwilliger heeft geen (eind) verantwoordelijke rol in de verzorging van kinderen.

Zorg voor goed geschoolde en ervaren vrijwilligers
SIW stelt als eis dat de vrijwilliger een relevante opleiding volgt of heeft gevolgd of een beroep uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij omgaan met kinderen een onderdeel van de studie of beroep is geweest. Elke vrijwilliger dient te beschikken over een VOG. Vrijwilligers en lokale professionals werken samen en wisselen ervaringen uit. Bij twijfel hierover wordt teruggekoppeld naar coördinator/bestuur.

Zorg voor gedragscodes en een kindgericht beleid
SIW heeft de Child Protection Code (CPC) ondertekend. De CPC richtlijnen worden als bijlage bij het contract voor kwetsbare kinderprojecten opgenomen. De regiospecialisten/mentors beschikken over deze Code of Conduct.

Zorg voor een goede begeleiding tijdens het vrijwilligerswerk
Vrijwilligers hebben een aanspreekpunt bij SIW en er is regelmatig contact tussen de vrijwilliger en het SIW aanspreekpunt. De regiospecialist/mentor heeft contact met de vrijwilliger gedurende het project. De regiospecialist/mentor is op de hoogte van de problematiek en kan partnerorganisaties hierop aanspreken als dat nodig zou zijn. De regiospecialisten/mentors beschikken over deze richtlijnen, de BCN richtlijnen en de CPC.

Keuze van je projectpartner
De SIW projecten komen van partnerorganisaties. Projecten worden uitgesloten indien blijkt dat deze projecten niet aan onze richtlijnen voldoen. De regiospecialist toetst voor zover mogelijk in hoeverre de partnerorganisatie aan de SIW (en BCN) richtlijnen voldoet. Na terugkomst wordt tijdens de evaluatie aandacht besteed aan de mate waarin deze richtlijnen bij de partnerorganisatie zijn geïmplementeerd en worden nageleefd.

Better Care Network richtlijnen

De SIW richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van Better Care Network. Lees meer over de BCN richtlijnen vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland op de website van Better Care Network. .