Privacybeleid

Privacybeleid SIW Internationale Vrijwilligersprojecten

Onze verantwoordelijkheid en de toepassing van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van je persoonsgegevens, is SIW de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) . Dit wil zeggen dat SIW beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
SIW is ervoor verantwoordelijk dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerkt SIW?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
SIW gebruikt en verwerkt onder meer je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, projectinteresses en data zoals geboortedata, paspoortnummers, noodtelefoonnummers en waar nodig medische of dieet gegevens. SIW heeft deze gegevens nodig om contact met je op te nemen, om de met je gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren en na te komen. Deze gegevens kan SIW ook gebruiken om je informatieve berichten te sturen die verband houden met SIW.

Wat doet SIW met je gegevens ?

Uitvoeren overeenkomsten

SIW verwerkt deze gegevens om je deelname aan het met je overeengekomen project te realiseren. SIW verstrekt deze gegevens aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. SIW eist van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor SIW deze beschikbaar stelt.

Nieuwsbrieven

SIW houdt onze klanten, medewerkers en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor ( elektronische) nieuwsbrieven.

Beveiliging persoonsgegevens

SIW vindt het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. Daarom zorgt SIW voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van je persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die met gegevens werken zijn gebonden aan geheimhouding door middel van de door hen ondertekende geheimhoudingsverklaring.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SIW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. SIW hanteert daarbij de overeengekomen reisperiode en nazorg en/of de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die SIW verwerkt, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heb je het recht om SIW te verzoeken de digitale gegevens die SIW verwerkt over te dragen aan een door jou kenbaar te maken derde.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens SIW van je verwerkt, kun je schriftelijk inzageverzoek doen.
Bij onverhoopte klachten over verwerking van je persoonsgegevens , verneemt SIW dat graag van je om dit samen met je op te lossen. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit.
Je kunt je schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan :

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten
Willemstraat 7
3511 RJ Utrecht